El juliol ha sortit l’índex de transparència 2010, fet per Transparency International Espanya, que inclou els 110 ajuntaments més importants de l'Estat. És significatiu que la transparència augmenti força d’un any per l’altre i enguany hi ha sis ajuntaments que han aconseguit la puntuació màxima de 100. Els ajuntaments que tenen un excel·lent, entre 90 i 100 punts, són 21, davant dels 14 del 2009.
L’avaluació es fa sobre vuitanta indicadors de cinc àrees diferents: Informació sobre la corporació municipal, Relacions amb els ciutadans i la societat, Transparència econòmico-financera, Transparència en les contractacions de serveis i Transparència en matèria d’urbanisme i obra pública. Cada indicador es valora amb 1 si la informació és al web de l'Ajuntament o amb 0 quan no hi és. El nostre Ajuntament ha passat del lloc 43 de l’any 2009, amb 72.5 punts, al lloc 52 el 2010 amb 73.8 punts. L’any passat ja s’havia produït el mateix fenomen: amb més puntuació havia reculat en l’índex. Això deu indicar que el consistori no s’esmerça prou a publicar les dades que el formulari demana.
Amb una breu anàlisi de cada àrea trobo:
Informació sobre la corporació: 73.7 punts el 2010 enfront de 82.4 punts el 2009. És un retrocés important.
Relacions amb els ciutadans i la societat: hi ha una petita millora, en aconseguir 77.8 punts davant dels 75 de l’any passat.
Transparència econòmico-financera: aquí la millora és notable, en saltar dels 47.4 punts el 2009 a 68.4 punts enguany.
Transparència en les contractacions de serveis: retrocés important en obtenir 71.4 punts, enfront dels 85.7 obtinguts el 2009.
Transparència en matèries d’urbanisme i obres públiques: un altre retrocés notable en baixar dels 82.4 punts de l’any passat als 76.5 d'enguany.
Crec que és positiu que en totes les àrees i en la classificació global l'Ajuntament de Girona queda per sobre de la mitjana estatal. Sobta el retrocés en les àrees de contractació de serveis i urbanisme i obra pública, perquè precisament és en aquestes àrees on els ciutadans en general som més malfiats. Seguint amb una atenció mínima les informacions difoses pels diversos mitjans, es veu que és en elles on hi ha hagut la majoria d’afers de corrupció posats al descobert els darrers mesos al nostre país i a l'Estat.
A la mateixa reunió amb el consistori que comentava a l’article del dia 9 d’agost, se'ns digué que estan preparant una millora del web municipal que permetrà apujar força la classificació en aquest índex. Esperem que això sigui un fet ben aviat i ajudi a fer retrocedir la desconfiança del ciutadà envers les administracions.
Cal tenir en compte, però, que la classificació es basa en la publicació o no publicació al web municipal de les dades dels indicadors. És, per tant, independent del grau real de qualitat de la gestió. El fet que una informació es publiqui i sigui fàcilment localitzable al web de l'Ajuntament no garanteix que la gestió sigui clara, neta i ètica. Cal que Transparency International trobi un sistema de valoració que tingui més en compte la pràctica real que no pas la publicació d’informació.
He entrat a "perfil del contractant" al web de l'Ajuntament i hi he trobat les darreres adjudicacions (totes?). Una part són "negociades sense publicitat" i una altra part són concursos oberts. En els anuncis d’adjudicació de les negociades sense publicitat no diu mai el perquè d’aquesta forma i en els concursos públics no parla de les altres ofertes que hi hagi hagut ni explica els motius que han fet decidir l’adjudicació. Seguir tot el procediment de cada adjudicació, si és que l'Ajuntament ho permet, requereix una feina i un temps que poca gent hi pot dedicar. També he vist que només hi surten les adjudicacions fetes entre juliol i agost. Les anteriors no hi són. Per què?

XAVIER MERINO I SERRA, membre de Justícia i Pau
Diari de Girona, 16 d’agost de 2010