El 7 d'agost vaig publicar un article en aquest diari amb el títol "La dura i llarga odissea de Youb Saoudi". Aquesta odissea, més aviat kafkiana que no pas homèrica, encara dura perquè se li ha denegat diverses vegades el visat per poder retornar a Girona i reunir-se amb la seva família.

Per refrescar una mica la memòria faré un resum de les principals dades del cas:

- Youb Saoudi entrà a l'Estat espanyol com a refugiat polític i obtingué el permís de residència i treball el 1999.
- El 23 de gener de 2003 és detingut en l'anomenada Operació Estany, que José Mª Aznar, utilitzà per justificar la tramesa de soldats espanyols a la invasió d'Iraq.
- El mes de juny el cas va ser sobresegut i Youb retornà a casa.
- El setembre del mateix 2003, tornà a ser detingut per una demanda d'extradició presentada per Algèria.
- Malgrat les protestes a nivell social i de diversos ajuntaments que aprovaren mocions, entre ells els de Banyoles, Salt, Girona i Quart i la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Social del Parlament de Catalunya, Youb Saoudi fou extradit a Algèria el desembre de 2006, més de tres anys després de la seva detenció.
- Arribat a Algèria, Saoudi va ser enjudiciat i absolt per la sentència de 24 de febrer de 2007, que declara la seva innocència, en reclama l'alliberament immediat i obliga el Tresor Públic a fer-se càrrec de les costes.
- Youb Saoudi, doncs, no ha estat jutjat ni condemnat a l'Estat espanyol i a Algèria ha estat jutjat i absolt. No té cap condemna ni cap antecedent penal.

Ja vaig dir que se li denegà diverses vegades el visat d'entrada a l'Estat fins que no presentés un certificat d'antecedents penals emès pel Ministeri de Justícia d'Algèria. Obtingué el certificat, net d'antecedents, el 25 de gener d'enguany i tot seguit el presentà al Consolat Espanyol d'Orà amb una nova petició de visat. El 27 de febrer el visat també li fou denegat amb la indicació que ho era per "informe negatiu de l'autoritat governamental". Cal suposar que espanyola.

L'últim intent el va fer l'esposa de Youb Saoudi, Nadjouia, en demanar el reagrupament familiar. Aquesta sol·licitud es tramità amb el suport jurídic de Càritas i l'aval del regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament de Girona, Sr. Joan Olóriz, a la Subdelegació del Govern. El subdelegat del Govern, Sr. Francesc Francisco i Busquets, ha denegat també el reagrupament.

A l'article del 7 d'agost feia aquestes preguntes: El fet que aquesta persona (Youb Saodui) no obtingui el visat de retorn, és una simple qüestió burocràtica? O bé hi ha motius polítics? Si n'hi ha, quins són aquests motius? Qui pot explicar clarament què passa?
Com és habitual no vaig obtenir cap resposta a les preguntes. Ara, a la vista de la denegació del reagrupament familiar, però, em sembla que qui les podria contestar és el Sr. Francesc Francisco representant del Govern espanyol a Girona. I també em sembla evident la motivació política de la denegació del retorn de Youb Saoudi.

El subdelegat del Govern s'ha negat a reunir-se amb representants de la Plataforma Aturem la Guerra que ha atès els detinguts de l'operació Estany des de bon començament, amb l'excusa que no hi havia res per parlar que no s'hagués parlat en reunions anteriors. El dia 3 d'aquest mes s'ha fet una nova sol·licitud de reunió que encara no sabem si s'ha acceptat o denegat.

En tot cas crec que el subdelegat del Govern ha de donar la cara i explicar públicament i amb concreció quines són les causes que fan que denegui el permís de retorn a Youb Saoudi.

I ha d'aclarir si ha denegat el reagrupament familiar per decisió pròpia o perquè ha rebut instruccions de més amunt. I, en aquest darrer cas, saber qui ha donat l'ordre de no admetre el retorn d'aquesta persona que, després de tot el dur procés que ha suportat durant gairebé set anys, no ha estat objecte de cap condemna i que, en conseqüència, cal considerar innocent de les acusacions de què va ser objecte tan a l'Estat espanyol com a la República Algeriana.

No puc concebre que un estat de dret que acull un home com a refugiat polític pugui extradir-lo al seu país i, en resultar innocent de l'acusació se li denegui el retorn per reunir-se amb la família. Així com també és difícil d'entendre que decidir l'extradició comporti tenir-lo empresonat més de tres anys, mentre que Algèria només va necessitar dos mesos per jutjar-lo i declarar-lo innocent. El silenci i l'opacitat dels òrgans de govern de l'Estat fan dubtar que realment siguem en un estat de dret com proclamen sovint.

XAVIER MERINO I SERRA, membre de Justícia i Pau

DIARI DE GIRONA – 19 de desembre de 2009