El 25 de setembre del 2015 els líders dels estats membres de Nacions Unides es van reunir a la seu de Nova York per commemorar el 70è aniversari de l’organització. Dins d’aquest fòrum es va aprovar, de manera unànime, la nova agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, que dóna continuïtat als objectius del mil·lenni.

Aquesta nova agenda post 2015 pretén transformar el món amb 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que consten de 169 metes, que són de caràcter integrat i indivisible i que abasten les tres dimensions de la sostenibilitat: econòmica, social i mediambiental.

Interrelacionat amb les dimensions de la sostenibilitat i com a eix fonamental del projecte, per tal d’assolir un desenvolupament sostenible, trobem l’objectiu vuitè que fomenta el treball decent com a garantia del benestar de totes les persones.

El treball decent no només es un concepte interdependent que es relaciona amb molts aspectes de la vida quotidiana sinó que, també,  gràcies a aquest treball podem garantir una remuneració justa que facilita el progrés econòmic i social, i que enforteix i empodera les persones, les seves famílies i les comunitats.

 

Segons les últimes xifres publicades per l’Organització Internacional del Treball (OIT), avui dia trobem més de 780 milions de dones i homes que treballen, però que ho fan amb un salari precari i dels quals el 60% són dones. Trobem també que hi ha més de 200 milions de persones sense feina i es preveu que, en els propers cinc anys, aquesta xifra vagi en augment. A més, s’estima que d’aquí al 2030 necessitarem més de 600 milions de llocs de treball per tal de poder abastir la població en edat de treballar, segons el creixement poblacional actual. Això vol dir que s’haurien de crear més de 40 milions de llocs de treball anualment i que tots ells haurien de ser decents.

Però què entenem per treball decent?

El treball decent es basa en l’article 23 de la Declaració Universals dels Drets Humans1, que diu:

 1. Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció del seu treball i a la protecció contra la desocupació.
 2. Tothom té dret, sense cap discriminació, a igual salari per igual treball.
 3. Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que asseguri per a ell i per a la seva família una existència conforme amb la dignitat humana, completada, si cal, amb els altres mitjans de protecció social.
 4. Tota persona té dret, unint-se amb d'altres, a fundar sindicats i a afiliar-s'hi per a la defensa dels propis interessos.

Uns requisits indispensables perquè pugui també existir el treball decent seria el respecte de la declaració de l’Organització Internacional del Treball (OIT) relativa als Principis i els Drets Fonamentals del Treball2,  adoptada el 1998 i que compromet els estats membres a respectar i promoure els principis i drets compresos en les quatre categories següents:

 1. La llibertat d’associació, la llibertat sindical i el dret de negociació col·lectiva.
 2. L’abolició del treball forçós.
 3. L’eradicació del treball infantil.
 4. L’eliminació de tot tipus de discriminació en matèria d’ocupació i treball.

En definitiva, el treball decent significa: igualtat, ingressos justos, condicions laborals segures i sobretot dignitat.

Com pretén Nacions Unides promoure el treball decent?

Pretén promoure’l amb la consecució del vuitè objectiu per al desenvolupament sostenible: el foment del creixement econòmic sostenible, inclusiu, amb plena educació i productiu, com el treball decent per a tots i totes. Amb les metes següents3:

 • Per al 2030, fomentar polítiques orientades al desenvolupament econòmic sostenible per tal de crear llocs de treball decent, inclusiu i no discriminatori de cap tipus, ni per gènere, raça o discapacitat.
 • Per al 2025, adopció de mesures de caràcter immediat i eficient per eradicar qualsevol tipus de treball forçós i de qualsevol tipus d’esclavitud contemporània, ja sigui pel tràfic de persones o pel treball infantil, com el reclutament de nens i nenes soldats.
 • Per al 2050, promoure els drets laborals i llocs de treball segurs i sense riscos.

Com es planteja aconseguir aquests objectius?

Amb la implementació d’una aliança mundial reforçada que inclogui tot tipus de cooperació i tots els actors del sistema internacional en tots els seus nivells: estatals, regionals, societat civil, el sector privat, les Nacions Unides i altres instàncies per tal d’aprofitar tots els recursos disponibles, sempre tenint en compte la sobirania nacional i el dret internacional.

Control d’objectius

Es controlarà el compliment dels objectius amb l’elaboració d’indicadors globals preparats per un grup internacional d’experts amb examen i seguiment al fòrum polític d’alt nivell sobre el desenvolupament sostenible que se celebrarà anualment.
En aquest context necessitem actuar conjuntament per tal de poder assolir els objectius de desenvolupament sostenible, sobretot l’objectiu de creixement i creació de treball decent, ja que com hem mencionat anteriorment és un concepte que s’interrelaciona i que es la base del benestar de les persones. Amb llocs de treball decent podem garantir un creixement econòmic sostenible, just i equitatiu, sense cap tipus de discriminació i amb una societat compromesa amb el medi ambient. Es per això que tenim la necessitat de lluitar pel compromís de les administracions publiques de crear aquest tipus de llocs de treball de qualitat i cooperar amb les ONG i la societat civil que lluitin per l’assoliment del vuitè però no menys important objectiu de l’agenda 2030.

 

Article escrit per Peter Maldonado


1. La resolució 217 A  (III)  de l’Assemblea General  de la Declaració Universal dels Drets Humans, A/RES/ 217 A (10 de desembre de 1948), disponible en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0013

2. Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo .(2015), Recuperat el 2 de novembre del 2015, de http://www.ilo.org/declaration/lang--es/index.htm

3. La resolució 70/1 de l’Assemblea General “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, A/RES/70/1 (2 de novembre de 2015), disponible en: undocs.org/A/RES/70/1