Comunicat Dia Internacional Drets Humans2El 10 de desembre de 1948, l'Assemblea General de les Nacions Unides, va aprovar i proclamar la Declaració Universal dels Drets Humans. Amb aquest motiu Justícia i Pau Europa ha fet un comunicat centrant-se en la responsabilitat de les empreses multinacionals de garantir-ne el compliment i també donar suport a les negacions que s'estan donant des de les Nacions Unides.

 A continuació teniu la Declaració de Justícia i Pau Europa.

 

Cap a un instrument internacional jurídicament vinculant de drets humans i empreses

Les empreses multinacionals han adquirit en els darrers anys un poder econòmic i polític considerable, el que implica un augment de responsabilitat. Això vol dir que no han de complir només amb les obligacions cíviques de pagar impostos quan s'obtenen guanys, sinó que també han de garantir el ple respecte de tot l'organisme de drets humans en les seves activitats. Pot ser apropiat abordar aquesta última responsabilitat en un text vinculant a nivell de les Nacions Unides. Amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans de 2017, Justícia i Pau Europa desitja atreure l'atenció de les seves comissions membres i del públic interessat cap a les negociacions del grup de treball internacional dins el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, la tasca és «elaborar un instrument internacional jurídicament vinculant per regular en les lleis internacionals de drets humans, les activitats de les empreses transnacionals i altres empreses».
 
El grup de treball va rebre el mandat d'una resolució del Consell de Drets Humans al juny de 2014. Es va convocar una primera sessió del grup de treball al juliol de 2015. A la tercera sessió del grup de treball a l'octubre passat a Ginebra van assistir un centenar d'Estats membres de les Nacions Unides. La Santa Seu va estar representada per un observador, de la mateixa manera que la Unió Europea. Les organitzacions de la societat civil, moltes d'elles d'origen cristià, reunides a la «Aliança del Tractat» han exercit un paper important des del començament de tot el procés.
 
L'elaboració d'un instrument vinculant complementarà i anirà més enllà dels Principis Rectors sobre Empreses i Drets Humans de les Nacions Unides de 2011. Reafirmarà que totes les empreses han de respectar els drets humans amb especial atenció a les llacunes vinculades a activitats transnacionals o reforçar la protecció dels que defensen els drets humans. També pot incloure disposicions especials sobre activitats de companyies multinacionals en àrees afectades per conflictes.
 
A més, tot el procés concorda amb la recomanació del Comitè de Ministres del Consell d'Europa de març de 2016 als Estats membres sobre drets humans i empreses, que ha de contribuir a l'aplicació efectiva dels Principis Rectors de les Nacions Unides sobre Empreses i Drets humans a nivell europeu. La preparació d'aquesta recomanació va ser fermament recolzada per Justícia i Pau Europa a través del seu delegat al Consell d'Europa. Justícia i pau Europa també va participar en l'elaboració de la recomanació "Empreses i drets humans", que la conferència d'ONG internacionals va adoptar en el Consell d'Europa al juny de 2017.
 
El papa Benet XVI va declarar en la seva carta encíclica Caritas in veritate que "entre els que de vegades no respecten els drets humans dels treballadors hi ha grans empreses multinacionals i productors locals" (CV, 22) ia la carta encíclica Laudato si 'papa Francesc es va dirigir directament a les multinacionals del sector miner: "a això s'agreguen els danys causats per l'exportació cap als països en desenvolupament de residus sòlids i líquids tòxics, i per l'activitat contaminant d'empreses que fan als països menys desenvolupats el que no poden fer en els països que els aporten capital: Constatem que sovint les empreses que obren així són multinacionals [...] "(LS, 51).
 
Amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans 2017, Justícia i Pau Europa desitja expressar la seva esperança que un tractat internacional vinculant pugui contribuir a disminuir i abolir efectivament les formes d'abús i falta de respecte als drets humans en tots els sectors d'activitat de les empreses multinacionals. Dóna suport fermament les negociacions en curs a Ginebra i desitja el seu ple èxit.


Freising / Alemanya 27 de novembre de 2017
El Comitè Executiu de Justícia i Pau a Europa