Informació econòmica 2020

 

Pressupost

El pressupost per a l’any 2020 és de 113.000,00 €.

 

Comptes anuals i auditoria de comptes

ingressos

 

despeses

Els informes complets d’auditoria de comptes estan disponibles aquí.

 

Relació i redistribució del personal 

relació i redistribució del personal

 

despeses de personal

 

La retribució al personal de direcció de l’entitat va estar, durant 2017, de 31.234,46 € i durant 2018 de 30.743,89 € en concepte de sous i salaris.
 

Convenis de col·laboració subscrits per l’entitat

En l’actualitat, Justícia i Pau té subscrits els següents convenis de col·laboració:

  • Conveni de col·laboració entre Justícia i Pau i la Fundació Escoles Parroquials de Barcelona, de setembre 2011, renovat tàcitament de forma anual, pel qual ambdues entitats col·laboren en la sensibilització i educació en favor de la justícia social i la pau de l'alumnat de les Escoles Parroquials de Barcelona. La Fundació Escoles Parroquials es compromet a una aportació de 1.000,00 euros anuals.
     
  • Conveni de col·laboració entre Justícia i Pau i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, signat al mes de març de 2007, per període d’un any i que es renova de forma tàcita entre les parts. L’aportació econòmica que realitzada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament el 2020 ha estat de 6.000,00 euros i les activitats desenvolupades s’emmarquen en la celebració anual del Memorial Joan Gomis.
     
  • Conveni de col·laboració entre Justícia i Pau i Solidança, renovat tàcitament de forma anual, per donar suport a les activitats de Justícia i Pau de sensibilització social en favor de l'ecologia integral, el consum responsable, l'economia social i solidària, l'economia circular i altres iniciatives en favor d'una economia més sostenible favorable al bé comú. Solidança es compromet a a una aportació de 1.500,00 euros anuals.


Ajuts i subvencions

Les subvencions atorgades a Justícia i Pau Barcelona durant els darrers 5 anys han estat les següents:

subvencions públiques

 

subvencions públiques

 

subvencions públiques

 

ajudes i patrocinis

 

Trobaràs informació institucional i informació sobre les persones membres de la junta a l’apartat SOM. Si vols més informació econòmica de l'entitat, pots contactar amb nosaltres a través del correu premsa@justiciaipau.org i al telèfon 93 317 61 77.