Girona

Adreça: C. Antic Roca, 38 bis, 17003, Girona
Adreça electrònica: justiciaipaugirona@gmail.com
Responsable: Albert Quintana
Web: justiciaipaugirona.blogspot.com.es 
Twitter: @justiciaipau_gi

Justícia i Pau Girona és una comissió compromesa amb la cultura de pau. Per això, treballa activament per al desarmament, l’aprenentatge de la convivència des del reconeixement de la igualtat, la mediació i el respecte dels drets humans. A més, s’ha implicat socialment en la sensibilització per l’acollida als refugiats.

Justícia i Pau, Càritas i Intermón, es reuniren amb l'Ajuntament de Girona per revisar el grau d’acompliment del Compromís Polític per la Cultura de Pau, la Solidaritat, la Participació i la Transparència que els diferents grups municipals, llevat del PP, van signar abans de les eleccions de l’any 2007. Faré una mica de ressenya dels aspectes més significatius d’aquesta revisió.

Expliquen que tot i que el Parlament aprovà la Llei de Centres de Culte ja fa un any, no ha sortit cap normativa que permeti aplicar-la i l'Ajuntament continua fent d’intermediari entre les confessions i els veïns afectats pels locals de culte. Quant a cementiris no cal dedicar-hi espai: el cementiri municipal és un espai laic i hi cap tothom, sense distinció religiosa de cap mena.

A la pregunta de si s’ha previst avançar en la participació ciutadana per a l’elaboració dels pressupostos municipals, la resposta és que no. L'Ajuntament creu que seria més fàcil, a través de les taules territorials, negociar les partides destinades a cada barri. D’altra banda, diu un regidor, els pressupostos municipals són críptics i primer caldria clarificar-los. La regidora d'Hisenda ja ha fet algun pas en aquest sentit, però encara queda molt camí per fer. Un altre regidor creu que la Bústia d’avisos i suggeriments és una bona eina de participació i procuren tenir en compte els suggeriments i peticions raonables. El regidor de Joventut diu que la seva àrea implica el jovent des de l'inici de cada projecte i això té un valor educatiu i és una bona eina de participació.

La pregunta de si hi ha recursos per atendre totes les demandes d’ajuda que rep Serveis Socials, la respon el tinent d’alcalde i diu que el 2010 només han crescut les partides dedicades a Serveis Socials, Educació i Seguretat. Prioritzen l’ajuda a persones dependents i han doblat els ajuts econòmics d’urgència. En pocs mesos es podrà obrir la part de La Sopa que s’ha condicionat per atendre trenta transeünts, mentre que ja atenen cinquanta persones en règim d’alta exigència i deu més en pisos assistits. És primordial poder assegurar el manteniment i el finançament d’aquest servei. S’ha engegat el Centre Solidari d'Aliments, on ja s’han atès més de quatre-centes famílies i s’hi ha introduït el sistema de copagament per poder atendre més persones. Remarca que, pel que fa a temes socials, a l’equip de govern hi ha unanimitat. Respecte a la Casa de la Cooperació ja es fan les obres necessàries al local de lloguer que hi han destinat i preveuen que passat l’estiu podran posar-la en marxa.

Quant a treballar amb banca ètica reconeixen que no han fet cap pas i donen l’excusa habitual: han de treure el màxim rendiment dels diners dels ciutadans, a la majoria dels quals els és ben indiferent que es treballi amb un o altre banc. Pel que fa a la utilització de productes de comerç just als centres cívics i altres dependències municipals, diuen que els concessionaris dels serveis treballen amb un marge molt minso i que no se’ls pot exigir que utilitzin productes més cars.

Sobre la borsa d’habitatge el tinent d’alcalde diu que tenen més de noranta pisos i que n’han fusionat la captació amb la d’habitatge jove. També diu que amb l’ajuda de la Diputació elaboren el Pla Local d'Habitatge. Davant la dificultat de construir habitatge nou per manca d’espai, caldrà decantar-se per la compra i rehabilitació d’habitatge vell i convertir-lo en protegit.

Continua la lenta rehabilitació dels pisos Barceló de la Creueta i procuren moure el mínim possible de gent. Pel que fa a la zona de les Pedreres han fet un cens de residents per evitar més ocupació de sòl públic; diuen que no hi ha conflicte social i que miraran d’evitar-lo.

XAVIER MERINO I SERRA, membre de Justícia i Pau
Diari de Girona, 9 d’agost de 2010